Ana Tomanova Makanova, Predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

_Ana Tomanova Makanova 01

Položaj slovačke nacionalne manjine u Srbiji:

 Da li se nekada osećate ugroženo ili diskriminisano zato što ste pripadnik nacionalne manjine?

Da. Do diskriminacije dolazi u slučajevima nepoštovanja postojećih pozitivnih propisa. Ovo je izraženo naročito kod ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, da učestvuju u upravljanju javnim poslovima, u skladu sa međunarodnim obavezama i Ustavom Republike  Srbije, što je obezbeđeno pozitivnim propisima, kao što su Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakon o državnim službenicima, Zakon o sudijama, Zakon o javnom   tužilaštvu i drugim, tako što je odredbama ovih zakona predviđena  obaveza da se pri     zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i    jedinicama lokalne samouprave, pravosudnim organima, u najvećoj mogućoj meri, vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.

 

Koji su najveći problemi pripadnika nacionalnih manjina?

Nedovoljna i nedosledna primena postojećih pozitivnih propisa i obaveza koje proizilaze iz poštovanja preuzetih međunarodnih obaveza.

Koliko je učestalo etnički motivisano nasilje i da li policija obezbeđuje potrebnu zaštitu?

U vezi etnički motivisanog nasilja na pripadnicima slovačke nacionalne manjine možemo govoriti o pojedinačnim incidentima. Ali i u ovim pojedinačnim slučajevima se ponekad susrećemo sa nedovoljnom ažurnošću policije.

 Kako ocenjujete odnos medija prema pravima manjina?

Interes medija za pitanje prava manjina je izražen najčešće u slučajevima incidenata.

Gde se Srbija nalazi u odnosu na zemlje u regionu u oblasti prava nacionalnih manjina?

Sa formalno-pravnog gledišta, odnosno ako imamo u vidu zakonski okvir problematike, su prava nacionalnih manjina u Srbiji u odnosu na zemlje u regionu u relativno dobroj poziciji. Nešto lošija je situacija sa praktičnom primenom postojećih pozitivnih propisa.

 Ana Tomanova Makanova

Predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>