Žene u crnom – Solidarnost sa azilantima, aktivistkinjama i LGBT populacijom

zuc logo2

Žene u crnom su osnovane 1991. godine i od početka rada su usmerene na ljudska prava, borbu protiv svih vidova diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti. Aktivnosti obuhvataju direktan rad sa pojedinkama i pojedincima iz ugroženih društvenih grupa, rad sa grupama, njihovo osnaživanje, iznošenje problema u javnu sferu, protestne akcije

Praćenje medija – pre i posle Parade ponosa

1457521_736502966377069_1634523862_n

Centar za političko obrazovanje – CPO iz Novog Sada (u saradnji sa Medija centrom Banata) i GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom iz Beograda pratiće tokom maja i prve polovine juna nekoliko štampanih (određene stranice izabranih novina) i elektronskih medija (određene emisije izabranih TV stanica) i beležiti svako (ne)korišćenje politički korektnog govora. Fokus naše analize biće upotreba rodno osetljivog jezika i ponašanje medija u odnosu prema LGBT populaciji.

Kako će projekat biti aktuelan pre, u toku, i po završetku Pride Week-a u Beogradu, očekujemo da će partnerske organizacije u ovom projektu imati pune ruke posla, imajući u vidu prethodne godine gde nisu izostale oštre reči kako političkih aktera tako i pojedinaca iz javnog života, desničarskih organizacija, neformalnih grupa koje su imale prostora u medijima da iznose svoje stavove koji su svakako diskriminišući prema populaciji kao što je LGBT populacija.

Predstavljena publikacija “Među nama: Neispričane priče gej i lezbejskih života“

Picture1-1024x768

Knjiga je rezultat opsežnog istraživanja koje za cilj ima da (ponovno) otkrije iz „zvanične“ istorije isključenu i zanemarenu povest homoseksualnosti u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, ali i da dovede u pitanje i izazove „zvanične“ istorije i ponudi alternativna tumačenja i narative. Takođe, cilj je doprineti formiranju kolektivnog sećanja LGBT zajednice i time podržati borbu za LGBT prava i slobode, ali i širenje javne svesti o istoriji homoseksualnosti na ovim prostorima stvarajući tako lokalnu bazu, sigurno tlo i podršku za buduće akcije. Na istraživanju je učestvovalo ukupno 25 istraživača i istraživačica koji/e su obradili 22 teme, od institucionalne istorije homoseksualnosti i homofobije, preko svakodnevnog života LGBT populacije, do popularne kulture i aktivizma.

Udruženje građana Lovefest Vrnjačka Banja

photo

Projekat koji sprovodi Udruženje građana Lovefest Vrnjačka Banja biće realizovan tokom Omladinskog festivala Lovefest, koji tokom tri dana trajanja poseti više od 30.000 ljudi iz cele Srbije i jedan broj gostiju iz inostranstva. Centralna aktivnost biće istraživanje stavova mladih prema društveno ugroženim grupama, fokusirajući se na razloge netolerancije mladih. Baziranje projekta na istraživanju metodom ankete rezultat je dugogodišnje saradnje Udruženja Lovefest i mladih u aktivnostima promocije tolerancije i borbe protiv govora mržnje, a koja je ukazala na činjenicu da mladi svoje stavove prema ugroženim grupama definišu na osnovu stavova grupacija koje promovišu mržnju i grupacija koje promovišu toleranciju, dok je nivo njihove informisanosti o samim ugroženim grupama veoma nizak. Od istraživanja se očekuje da empirijski potvrdi ovu činjenicu, dobijenu na osnovu iskustva i neformalne komunikacije sa velikim brojem mladih, a kako bi ukazalo na potrebu pre svega informisanja mladih o ugroženim grupama, brisanje predrasuda i netačnih negativnih informacija koje ove grupe okružuju, a zatim promociju tolerancije i pozivanje mladih da budu tolerantni.

The Heartefact Fund – Postavljanje osnova za stvaranje sećanja o LGBT istoriji u Srbiji

Heartefact Logo

Postavljanje osnova za stvaranje sećanja o LGBT istoriji u Srbiji je multidisciplinarni istraživački projekat koji za cilj ima da (ponovno) otkrije, iz „zvanične“ istorije isključenu i zanemarenu, povest homoseksualnosti u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, ali i da dovede u pitanje i izazove „zvanične“ istorije i ponudi alternativna tumačenja i narative. Takođe, cilj projekta je da doprinese formiranju kolektivne memorije LGBT zajednice i time podrži borbu za LGBT prava i slobode, ali i doprinese širenju javne svesti o istoriji homoseksualnosti u Srbiji stvarajući tako lokalnu bazu, sigurno tlo i podršku za buduće akcije. Pored toga, namera projekta je i da motiviše i uključi nove aktere, osmisli i oproba nove pristupe i metode borbe za LGBT prava i slobode.

Siguran puls mladih – Analiza psihosocijalnog položaja LGBTIQ osoba sa ciljem promovisanja jednakosti LGBTIQ populacije u Srbiji

spy

Cilj projekta je da se, putem dvomesečnog istraživanja psihosocijalnog položaja LGBTIQ osobadobije građa za izradu publikacije o životnim iskustvima mladih LGBTIQ osobau kontekstu stigme, diskriminacije i nasilja koje svakodnevno proživljavaju u našem društvu i posledice koje ove pojave ostavljaju na život mladih LGBTIQ osoba.

Očekivani rezultati projekta su skretanje pažnje opštoj i stručnoj javnosti na efekte stigme, diskriminacije i nasilja u odnosu na psihičko funkcionisanje LGBTIQ osoba, senzibilizacija javnosti i pozivanje na prevenciju i zaštitu od nasilja i diskriminacije LGBTIQ osoba.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda – Praćenje sudskih krivičnih postupaka diskriminacije

sandzacki-odbor logo

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru započeo je dana 16.07.2014. godine sa realizacijom projekta “ Praćenje sudskih krivičnih postupaka diskriminacije”. Trenutno se identifikuju slučajevi diskriminacije koji će biti praćeni i analizirani, pri čemu će posebno pažnja biti posvećena načinima na koji državni organi utvrđuju slučajeve diskriminacije, na koji način pribavljaju  i cene dokaze u postupku, odnosno da li postojeći zakonodavni okvir i ljudski resurs obezbeđuju dovoljne garancije za procesuiranje slučajeva diskrimacije i zaštite osnovnih ljudskih prava.

Projektom će biti obuhvaćeni slučajevi iz nadležnosti sudova sa teritorije grada Novog Pazara (obuhvata i Sudsku jedinicu Tutin) i opštine Sjenica i Prijepolje.