Publikacija pod nazivom „Prekoputa homofobije: Analiza životnog iskustva LGBT osoba u Srbiji i preporuke za smanjenje diskriminacije“

spy

Udruženje građana Siguran puls mladih je u okviru projekta Koalicije za ravnopravnost KORAK objavilo publikaciju pod nazivom „Prekoputa homofobije: Analiza životnog iskustva LGBT osoba u Srbiji i preporuke za smanjenje diskriminacije“.

Za potrebe publikacije intervjuisano je 20 LGBT osoba u Srbiji. Ideja je da se kroz lične ispovesti pripadnika LGBT populacije čitaocima približe izazovi sa kojima se ova grupa susreće na dnevnom nivou, od porodice, preko vršnjačkog okruženja u školama do negativne atmosfere na poslu.

Fokus publikacije je na tri dela: u prvom delu je opisana stigma i diskriminacija sa kojom se susreću LGBT osobe u Srbiji, zatim psihološki problemi do kojih to dovodi, i na kraju su date preporuke za smanjenje diskriminacije.

Publikacija: Diskurs analize elektronskih i štampanih medija: Odnos prema ženama i LGBT osobama u jeziku medija

1457521_736502966377069_1634523862_n

Centar za političko obrazovanje – CPO iz Novog Sada (u saradnji sa Medija centrom Banata iz Zrenjanina) i GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom iz Beograda, u okviru projekta Koalicije za ravnopravnost KORAK, pratili su izabrana izdanja štampanih medija (određene stranice) i izabrane emisije TV stanica i beležili svako (ne)korišćenje politički korektnog govora. Fokus analize bila je upotreba rodno osetljivog jezika i ponašanje medija u odnosu prema LGBT populaciji.

Korpus za analizu čine medijske objave izabranih medija u periodu od 1. do 18. maja i od 15. do 30. septembra 2014. godine. Cilj projekta je bio da se napravi pregled stanja u medijima i da se rezultatima ove analize ukaže šta je ono što je dobro u njihovom radu, a šta mora da se menja, ali i, po potrebi, sankcioniše od strane nadležnih institucija i državnih organa, poput govora mržnje i sl.

Udruženje Viktorija

viktorija

Cilj projekta je doprinos civilnog društva jačanju društvenog dijaloga na temu diskriminacije ženaiz osetljivih kategorija stanovništva (hronično nezaposlene,starije od 40 godina,Romkinje,OSI, izbeglice,raseljena lica…)prilikom traženja posla u lokalnim zajednicama regiona Šumadije, u opštinama Kragujevac i Batočina,  gde su još uvek jake predrasude o podeli uloga između muškaraca i žena. Diskriminacija na tržištu rada je pojava koja proističe iz predrasuda društva o ulozi polova, starosne dobi, boje kože, vere…Nejednak tretman osoba koje traže posao je društveno neprihvatljiv i ekonomski štetan.

Žene u crnom – Solidarnost sa azilantima, aktivistkinjama i LGBT populacijom

zuc logo2

Žene u crnom su osnovane 1991. godine i od početka rada su usmerene na ljudska prava, borbu protiv svih vidova diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti. Aktivnosti obuhvataju direktan rad sa pojedinkama i pojedincima iz ugroženih društvenih grupa, rad sa grupama, njihovo osnaživanje, iznošenje problema u javnu sferu, protestne akcije

Praćenje medija – pre i posle Parade ponosa

1457521_736502966377069_1634523862_n

Centar za političko obrazovanje – CPO iz Novog Sada (u saradnji sa Medija centrom Banata) i GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom iz Beograda pratiće tokom maja i prve polovine juna nekoliko štampanih (određene stranice izabranih novina) i elektronskih medija (određene emisije izabranih TV stanica) i beležiti svako (ne)korišćenje politički korektnog govora. Fokus naše analize biće upotreba rodno osetljivog jezika i ponašanje medija u odnosu prema LGBT populaciji.

Kako će projekat biti aktuelan pre, u toku, i po završetku Pride Week-a u Beogradu, očekujemo da će partnerske organizacije u ovom projektu imati pune ruke posla, imajući u vidu prethodne godine gde nisu izostale oštre reči kako političkih aktera tako i pojedinaca iz javnog života, desničarskih organizacija, neformalnih grupa koje su imale prostora u medijima da iznose svoje stavove koji su svakako diskriminišući prema populaciji kao što je LGBT populacija.

Predstavljena publikacija “Među nama: Neispričane priče gej i lezbejskih života“

Picture1-1024x768

Knjiga je rezultat opsežnog istraživanja koje za cilj ima da (ponovno) otkrije iz „zvanične“ istorije isključenu i zanemarenu povest homoseksualnosti u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, ali i da dovede u pitanje i izazove „zvanične“ istorije i ponudi alternativna tumačenja i narative. Takođe, cilj je doprineti formiranju kolektivnog sećanja LGBT zajednice i time podržati borbu za LGBT prava i slobode, ali i širenje javne svesti o istoriji homoseksualnosti na ovim prostorima stvarajući tako lokalnu bazu, sigurno tlo i podršku za buduće akcije. Na istraživanju je učestvovalo ukupno 25 istraživača i istraživačica koji/e su obradili 22 teme, od institucionalne istorije homoseksualnosti i homofobije, preko svakodnevnog života LGBT populacije, do popularne kulture i aktivizma.

Udruženje građana Lovefest Vrnjačka Banja

photo

Projekat koji sprovodi Udruženje građana Lovefest Vrnjačka Banja biće realizovan tokom Omladinskog festivala Lovefest, koji tokom tri dana trajanja poseti više od 30.000 ljudi iz cele Srbije i jedan broj gostiju iz inostranstva. Centralna aktivnost biće istraživanje stavova mladih prema društveno ugroženim grupama, fokusirajući se na razloge netolerancije mladih. Baziranje projekta na istraživanju metodom ankete rezultat je dugogodišnje saradnje Udruženja Lovefest i mladih u aktivnostima promocije tolerancije i borbe protiv govora mržnje, a koja je ukazala na činjenicu da mladi svoje stavove prema ugroženim grupama definišu na osnovu stavova grupacija koje promovišu mržnju i grupacija koje promovišu toleranciju, dok je nivo njihove informisanosti o samim ugroženim grupama veoma nizak. Od istraživanja se očekuje da empirijski potvrdi ovu činjenicu, dobijenu na osnovu iskustva i neformalne komunikacije sa velikim brojem mladih, a kako bi ukazalo na potrebu pre svega informisanja mladih o ugroženim grupama, brisanje predrasuda i netačnih negativnih informacija koje ove grupe okružuju, a zatim promociju tolerancije i pozivanje mladih da budu tolerantni.