The Heartefact Fund – Postavljanje osnova za stvaranje sećanja o LGBT istoriji u Srbiji

Heartefact Logo

Postavljanje osnova za stvaranje sećanja o LGBT istoriji u Srbiji je multidisciplinarni istraživački projekat koji za cilj ima da (ponovno) otkrije, iz „zvanične“ istorije isključenu i zanemarenu, povest homoseksualnosti u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, ali i da dovede u pitanje i izazove „zvanične“ istorije i ponudi alternativna tumačenja i narative. Takođe, cilj projekta je da doprinese formiranju kolektivne memorije LGBT zajednice i time podrži borbu za LGBT prava i slobode, ali i doprinese širenju javne svesti o istoriji homoseksualnosti u Srbiji stvarajući tako lokalnu bazu, sigurno tlo i podršku za buduće akcije. Pored toga, namera projekta je i da motiviše i uključi nove aktere, osmisli i oproba nove pristupe i metode borbe za LGBT prava i slobode.

Siguran puls mladih – Analiza psihosocijalnog položaja LGBTIQ osoba sa ciljem promovisanja jednakosti LGBTIQ populacije u Srbiji

spy

Cilj projekta je da se, putem dvomesečnog istraživanja psihosocijalnog položaja LGBTIQ osobadobije građa za izradu publikacije o životnim iskustvima mladih LGBTIQ osobau kontekstu stigme, diskriminacije i nasilja koje svakodnevno proživljavaju u našem društvu i posledice koje ove pojave ostavljaju na život mladih LGBTIQ osoba.

Očekivani rezultati projekta su skretanje pažnje opštoj i stručnoj javnosti na efekte stigme, diskriminacije i nasilja u odnosu na psihičko funkcionisanje LGBTIQ osoba, senzibilizacija javnosti i pozivanje na prevenciju i zaštitu od nasilja i diskriminacije LGBTIQ osoba.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda – Praćenje sudskih krivičnih postupaka diskriminacije

sandzacki-odbor logo

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru započeo je dana 16.07.2014. godine sa realizacijom projekta “ Praćenje sudskih krivičnih postupaka diskriminacije”. Trenutno se identifikuju slučajevi diskriminacije koji će biti praćeni i analizirani, pri čemu će posebno pažnja biti posvećena načinima na koji državni organi utvrđuju slučajeve diskriminacije, na koji način pribavljaju  i cene dokaze u postupku, odnosno da li postojeći zakonodavni okvir i ljudski resurs obezbeđuju dovoljne garancije za procesuiranje slučajeva diskrimacije i zaštite osnovnih ljudskih prava.

Projektom će biti obuhvaćeni slučajevi iz nadležnosti sudova sa teritorije grada Novog Pazara (obuhvata i Sudsku jedinicu Tutin) i opštine Sjenica i Prijepolje.

Q-klub – Predrasude ne treba da sude

NOVI LOGO_beli

Q-klub je grupa ljudi koji se suočavaju sa diskriminacijom zbog zdravstvenog statusa ali i iz drugih razloga. Jedan od osnovnih postulata u našem radu je borba za ravnopravnost i poštovanje manjinskih zajednica.

Cilj projekta „Predrasude ne treba da sude“ je sprečavanje diskriminacije i povećanje tolerancije prema osobama koje žive sa bolestima, te njihovo prihvatanje kao ravnopravnih članova društva. Ključan rezultat ovog projekta biće veća vidljivost pravnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije i podrška sprovođenju Strategije za borbu protiv diskriminacije. Želimo da utičemo i na promenu i usklađivanje javnih politika u određenim oblastima.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Stanišić – Projekat sa ciljem prevencije i smanjenja nivoa diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti

grb

 Projektnim aktivnostima planirana je panel diskusija na kojoj će se razgovarati o položaju žena u profesionalnim vatrogasnim jedinicama u Srbiji, o zastupljenosti žena u ovom ”opasnom” zanimanju, o problemima sa kojima se susreću i kako se ženama može olakšati pristup tom zanimanju.

Pored toga, planirana je pokazna vežba na otvorenom prostoru i čija će se promocija vršiti u sredstvima javnog informisanja i putem plakata i flajera, iako je prevashodno namenjena ženama kao direktnim učesnicima projektnih aktivnosti, neće isključivati učešće muškaraca. Takođe, u panel diskusiji će učestvovati predstavnici Vatrogasno spasilačke jedinice PU Sombor i Vatrogasnog saveza grada Sombora.

Asocijacija poslovnih žena – Transparentnost u pravima

paz

Asocijacija poslovnih žena– PAŽ sprovodi projekat  “Transperentnost u pravima” u okviru projekta Koalicije za jednakost “KORAK”- Umrežavanje civilnog društva u cilju promocije vrednosti ljudskih prava  u Srbiji, CrnojGori i Kososvu”, koji se finansira odstrane Evropske komisije.

Cilj projekta je da se izgradi okruženje u kojem su aktivni građani/ke efikasan i efektivan kontrolni mehanizam, dobro informisan o o svojim pravima i okruženje u kojem je rad lokalnih samouprava transparentan, odgovoran i efikasan, i koje imaju kapacitet da podstaknu učešće žena u svom radu.

Aktivnosti koje će u okviru projekta biti sprovedene u svom fokusu imaju lokalnu zajednicu i pre svega izgradnju kapaciteta: lokalnih nevladnih organizacija, medija i predstavnika/ca lokalne vlasti. Za navedene kategorije će biti održani seminari u tri opštine: Beočin, Bečej, Novi Kneževac. Seminari će učesnicima pružiti potrebno znanje i inicirati izgradnju partnerstva svih lokalnih činioca u cilju promocije ravnopravnosti I antidiskriminatornih akcija.

Udruženje Epicentar

logo epicentar

Udruženje Epicentar realizuje tromesečni projekat koji ima za cilj promociju tolerancije i jednake šanse za sve mlade kao i podizanje svesti mladih o kršenju ljudskih i manjinskih prava, antidiskriminaciji, inkluziji kao i da uključi mlade Srbe i Rome iz Vranja u zajedničko delovanje u lokalnoj zajednici. Edukacijom 15 mladih, nastavnog kadra i roditelja kroz interaktivne, društveno-angažovane pozorišne predstave koje omogućavaju javnu diskusiju i otvoreni dijalog želimo da podignemo svest kod, pre svega, mladih ali i lokalnih vlasti, institucija, roditelja i ostalih građana o značaju inkluzije mladih iz različitih manjinskih grupa. Prikazujući realne slike iz života mladih koji dolaze iz etnički manjinskih grupa kroz angažovano pozorište probaćemo ovim projektom da ukažemo mladima iz većinskih grupa, lokalnim samoupravama preko njihovih institucija i roditelja na njihove probleme i time podstaknemo bolje međunacionalno razumevanje i veću toleranciju među mladima koje žive na prostoru Grada Vranja.