Sindikat “Evrovozač” protiv GSP

sindikat evrovozač protiv gsp

Komitetu pravnika za ljudska prava obratili su se predstavnici sindikata Evrovozač koji su smatrali da su od strane uprave gradskog saobraćajnog preduzeća JKP GSP Beograd diskriminisani upravo na osnovu članstva u sindikatu, čime su im, smatraju uskraćeno pravo na rad i sindikalno organizovanje. Yucom je preuzeo slučaj i zastupa tužioce u prvom predmetu u primeni Zakona o zabrani diskriminacije gde je navedeni osnov diskriminacije sindikalno organizovanje.

Ono što je najproblematičnije u navodima tužioca jesu navodni pritisci, usled kojih je oko 700 članova odmah istupilo iz članstva, sve zbog otvorenih pretnji otkazom. Kako navode članovi Evrovozača,  pravo na članstvo u sindikatu je pretnjama i ucenama na javnom skupu osporavano od direktora različitih pogona GSP…

A.P. protiv Air Serbia (JAT Airways)

a.p. protiv jat airways

A.P. protv Jat Airways je prvi postupak za zaštitu od diskriminacije pokrenut po stupanju na snagu Zakona o zabrani diskriminacije. A.P, zaposlen kao pilot u Jat Airways-u (danas AirSerbia), koga zastupa pravni tim u kome je i advokatica YUCOM-a, podneo je još 29.6.2009. godine, tužbu radi zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu, pred tada nadležnim Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu. Nakon reforme pravosuđa postupak je prešao u nadležnost Višeg suda u Beogradu. Iako svi imperativni propisi predviđaju hitnost u radu za ovu vrstu postupka, odnosno, da se antidiskriminacione parnice moraju pravnosnažno okončati u roku od 6 meseci od dana podnošenja tužbe kao inicijalnog akta, prvostepeni postupak pred Višim sudom u Beogradu trajao je skoro 4 godine. Suprotno imperativnim odredbama Zakona o radu, Zakona o zabrani diskriminacije, kao i odredbama Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, prvostepena presuda doneta je tek u četvrtoj kalendarskoj godini, i to nakon velikog broja uloženih urgencija, pritužbi na rad sudova, izveštavanja od strane medija, kao i dve preporuke Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Slučaj “Caribic Pizza Cut”

Caribic pizza

“Želite li da postanete deo Caribic tima…Potrebne devojke za rad na šalteru” je oglas za posao koji je bio istaknut na prodajnim mestima Caribic lanca restorana brze hrane na nekoliko lokacija u Beogradu. Ovo je bio povod da dobrovoljni ispitivači diskriminacije D.P. i A.B. ispizaju da li STUR “Caribic Pizza Cut” u praksi diskriminiše muškarce pri zapošljavanju. Oni su primenom člana 46. stav 4 Zakona o zabrani diskriminacije pristupili neposrednoj proveri primene pravila o zabrani diskrikiminacije i o tome pisanim putem obavestili Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti…

Uprava za rodnu ravnopravnost

Uprava za rodnu ravnopravnost

Protiv N.M. je u maju 2011. godine pokrenut parnični postupak radi zaštite od diskriminacije po osnovu političke pripadnosti. Po prijemu tužbe ona se obratila YUCOM-ovom pravnom timu, tražeći stručnu zaštitu i zastupanje u ovom postupku. Nakon uvida u tužbu, advokatice YUCOM-a su uočile da radnje navedene u tužbi kao one kojima je izvršena diskriminacija zapravo mogu predstavljati samo elemente zlostavljanja na radu, ne i diskriminacije.  YUCOM pravni tim je, uvidevši nepostojanje elemenata diskriminacije i s uverenjem u profesionalni i moralni integritet N.M. kao dugogodišnje braniteljke ljudskih  prava, preuzeo ovaj slučaj.
Odlukom Apelacionog suda iz februara 2013. godine, predmetno rešenje je ukinuto i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak. Nakon toga, održana su dva ročišta i određen je vremenski rok od dve godine za okončanje predmeta. Postupak je, pod novim poslovnim brojem u toku pred Osnovnim sudom u Beogradu.

 

“Volks Banka”

slučaj volks banka

Dana 20. septembra 2011. Prvi osnovni sud u Beogradu primio je tužbeni zahtev B.P.J, kojim tuži Volks Banku a.d. Srbija u Beogradu za diskriminatorno postupanje na radnom mestu.
B. P.J. bila je u radnom odnosu na neodređeno vreme kod tuženog od 1. decembra 2009. godine. Tužilja je osoba sa invaliditetom, odnosno gluva osoba. Dana 28. Decembra 2010.  uručeno joj je rešenje o otkazivanju ugovora o radu zbog, kako je obrazloženo, neposedovanja potrebnih znanja I sposobnosti, odnosno neostvarivanja rezultata rada.

“KBC Banka”

kbc

Prvi osnovni sud u Beogradu je primio tužbeni zahtev dana 17. septembra 2012. godine kojim Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić tereti KBC Banku, a.d. Beograd za diskriminatorno postupanje na osnovu pola.
S.S, zaposlena kod tužene “KBC Banka” a.d. Beograd, zasnovala je radni odnos na neodređeno vreme 2. decembra 2008. godine na radnom mestu šefice ekspoziture Pančevo Strelište, u filijali Pančevo. Na ovom radnom mestu radila je do 3. septembra 2009. kada je otišla na porodiljsko odsustvo. Rešenjem o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege trećeg deteta, trebalo je da se vrati na rad 1. oktobra 2011. godine. Međutim, u toku trajanja porodiljskog odsustva uručen joj je Aneks 1 ugovora o radu od 15. oktobra 2010. kojim nije promenjen njen tadašnji položaj na radnom mestu. Prvog radnog dana nakon povratka sa porodiljskog odmora i iskorišćenog godišnjeg odmora, S.S. je uručen Aneks 2 ugovora o radu kojim se premešta na niže radno mesto – savetnica za klijente u ekspozituri Pančevo, filijala Pančevo, koji bi trebalo da se primenjuje od 28. oktobra 2011.

V.J. protiv “Delta Generali”

delta generali

Prvi osnovni sud u Beogradu primio je tužbeni zahtev dana 17. maja 2013. godine kojim V. J. iz Požarevca tuži Akcionarsko društvo za osiguranje Delta Generali Osiguranje sa ciljem utvrđivanja diskriminacije i naknade štete zbog povreda prava ličnosti izazvane diskriminacijom.

V.J. je započela radni odnos sa pomenutim osiguranjem u decembru 2006. godine. U toku trajanja radnog odnosa tužilja je obolela od bolesti srca, a imala je određene tegobe psihičke prirode koje su posledica profesionalne aktivnosti, te je od jula 2009. bila na bolovanju. U optužnici se navodi da je tuženik, saznavši za zdravstveno stanje tužilje i njene postupke, od nje zahtevao da potpiše sporazumni otkaz ugovora o radu, dodatno vršeći pritisak…