K.I. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore-Uprava policije

slide-monitoring

Izveštaj sa suđenja: K.I. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore-Uprava policije

Br. predmeta:  929/14
Sud:  Osnovni sud Podgorica
Sudija: Radovanović Veljko
Tužilac: K.I.

Tuženi: Mup Crne Gore-Uprava policije

Slučaj K.I. protiv MUP-a Crne Gore zbog diskriminacije počeo je podnošenjem tužbe osnovnom sudu u Podgorici 28.02.2014. godine. Nakon toga zakazano je prvo pripremno ročište za 24.06.2014., ali je odloženo zbog zdravstvenih razloga sudije, te je nanovo zakazano 15.09.2014 i opet odloženo jer za tuženog nije pristupio niko. Nastavak suđenja zakazan je za 10.02.2014. godine.

Prvo pripremno ročište zakazano je za 24.06.2014. godine u sudnici 2, sprat I, sa početkom u 12:00. Konstatuje se da je na zakazano ročište pristupio tužilac sa svojim zastupnikom i zastupnik tuženog. Zbog opravdanog odsustva, odnosno bolesti sudije koji vodi slučaj, Sud donosi rješenje da se ročište odlaže, a naredno zakazuje za dan 15.09.2014. godine sa početkom u 12:00.  Prisutne straneke se obavještavaju o datumu i terminu sledećeg ročišta i upozoravaju da drugi poziv neće dobiti.

Ročište koje je bilo zakazano za 15.09.2014. godine zakazano za 12:00 u sudnici 2, sprat I, odlaže se usljed konstatacije da na strani tuženog niko nije pristpio, iako je prethodno bio obaviješten o datumu i treminu suđenja.  Zbog postojećih razloga sud donosi rješenje da se ročište odlaže za 10.02.2015. sa početkom u 09:00, o čemu se prisutne stranke obavještavaju proglašenjem rješenja i upozoravaju da drugi poziv neće dobiti. Za sledeće ročište pozvati tuženu stranu preko upravitelja pisarnice na adrese navedene u spisima predmeta.

Tužba K.I: Tužilac je u junu mjesecu 1999. godine zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme u MUP-u Crne Gore- Uprava policije, i raspoređen na poslove SSS a prije 6 godina na posao spoljašnjeg obezbjeđenja u Grupi za obezbjeđenje objekata.

Tokom rada je o svom trošku završio Visoku školu za uslužni biznis i stekao zvanje sa stručnim nazivom- diplomirani menadžer bezbjednosti, pa je od rukovodioca grupe tražio da mu omogući odrađivanje pripravničkog staža u stepenu visoke školske spreme u grupi za obezbjeđivanje objekata. Dokaz: Zahtjev br. 06-112/11-33657/1 od 06.09.2011. godine.

Budući da o zahtjevu tužioca i pored dvije urgenicije nije odlučeno, tužioc se sa zahtjevom se obratio direktoru Uprave policije ali bez uspjeha. Dana 04.09.2013. godine tužilac se sa zahtjevom obratio i pomoćniku direktora za Sektor obezbjeđenje ličnosti i objekata, koji ga svojim aktom 57 Broj: 112/13-54760/3 od 02.10.2013. obavještava da je njegov zahtjev proslijedio službi za pravne, kadrovske i finansijske poslove MUP-a na dalju nadležnost i postupanje

Dana 14.02.2014. tužilac je od Biroa za kadrovske i pravne poslove MUP-a zatražio da ga obavijesti po kokoj proceduri su ostali OPS iz Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata u tom sektoru odrađivali pripravnički staž VSS u periodu od 01.01.2011. kao i da mu za potrebe tužbe dostavi njihova imena. Biro za kadrovske i pravne poslove svoijim aktom 36/3 Broj: 112/13-62857/3 od 18.02.2014. upućuje tužioca da je pripravnik lice koje prvi put zasniva radni odnos u državnom organu i to na osnovu javnog oglasa, koji objavljuje i sprovodi Uprava za kadrove. Iz sadržaja obavještenja Biroa za kadrove proizilazi da tužiocu mora prestati radni odnos u organu u kojem radi, ako želi da odradi pripravnički staž VSS, dok je jednom broju OPS omogućeno da ga odrade mimo procedure.

Činjenicom da je onemogućen da odradi pripravnički staž kao i ostali OPS, tužilac je u odnosu na njih diskriminisan, i trpio pored nematerijalne i materijalnu štetu koja se sastoji od izadataka za stručno usavršavanje (godišnja školarina u iznosu od 1 500 000 EUR, što za 3 godine iznosi ukupno 4 500 000 EUR ) gubitka mogućnosti napredovanaj u službi i razlike između zarade koju prima i one koju bi primao za obavljanje poslova VSS.

Tužbom se traži da se utvrdi da je tuženi diskriminatosrski postupao. Obavezuje se tuženi da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete po osnovu diskriminisanosti isplati iznos od 6 000 000 EUR i na ime materijalne štete po osnovu izdataka za sticanje zvanja VSS, iznos od 4 500 000 EUR, te po osnovu izgubljene zarade rentu u jednom iznosu od (prema vještaku ekonomske struke), sa zakonskom zateznom kamatom na dosuđeni iznos, kao i da mu nadoknadi troškove spora, koliko budu iznosili,  a sve to u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>