“KBC Banka”

kbc

Br. predmeta:   P-18254/12
Sud: Prvi osnovni sud u Beogradu
Sudija: Jasna Tresač
Tužilac: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Tuženi: KBC Banka, a.d. Beograd

Prvi osnovni sud u Beogradu je primio tužbeni zahtev dana 17. septembra 2012. godine kojim Poverenica za zaštitu ravnopravnosti tereti KBC Banku, a.d. Beograd za diskriminatorno postupanje na osnovu pola.

S.S, zaposlena kod tužene “KBC Banka” a.d. Beograd, zasnovala je radni odnos na neodređeno vreme 2. decembra 2008. godine na radnom mestu šefice ekspoziture Pančevo Strelište, u filijali Pančevo. Na ovom radnom mestu radila je do 3. septembra 2009. kada je otišla na porodiljsko odsustvo. Rešenjem o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege trećeg deteta, trebalo je da se vrati na rad 1. oktobra 2011. godine. Međutim, u toku trajanja porodiljskog odsustva uručen joj je Aneks 1 ugovora o radu od 15. oktobra 2010. kojim nije promenjen njen tadašnji položaj na radnom mestu. Prvog radnog dana nakon povratka sa porodiljskog odmora i iskorišćenog godišnjeg odmora, S.S. je uručen Aneks 2 ugovora o radu kojim se premešta na niže radno mesto – savetnica za klijente u ekspozituri Pančevo, filijala Pančevo, koji bi trebalo da se primenjuje od 28. oktobra 2011.

Usled ovakvog postupanja poslodavca, S.S. se u novembru 2011. obratila pritužbom Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u kojoj je tvrdila da je posredno diskriminisana. Nakon dostavljanja traženih dokumenata Poverenica je utvrdila da je od 58 radnica, 14 premešteno na niža radna mesta po povratku sa porodiljskog odsustva, što je 24, 14%, pri tom je 18 radnica već radile na najnižim radnim mestima, te nisu mogle biti premeštene na niže. Ovo je dokaz da se vrši posredna (indirektna) diskriminacija na osnovu pola zaposlenih žena koje su koristile porodiljsko odsustvo. Poverenica je, pribavljanjem pismenog pristanka S.S, pokrenula postupak za utvrđenje diskriminacije“KBC Banka” a.d. Beograd prema S.S.

Prema svemu navedenom, a imajući u vidu obeležja izvršene diskriminacije, ukupne okolnosti slučaja i potrebu pružanja delotvorne zaštite od diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, u skladu sa svojim ovlašćenjima, predložila da sud nakon sprovedenog postupka donese presudu kojom se utvrđuje da je tužena „KBC Banka“ a.d. Beograd, premeštanjem S.S. na niže radno mesto nakon porodiljskog odsustva, izvršila akt diskriminacije na osnovu pola, te da presuda naloži da se S.S. vrati na radno mesto na kom se nalazila pre odlaska na porodiljsko odsustvo. Takođe, da tužena objavi presudu u dnevnom listu sa nacionalnim tiražom i da tužiocu naknadi troškove postupka.

Prvo ročište je zakazano za 25. januar 2013. godine, ali nije održano. Međutim, prvo ročište koje je održano bilo je 5. juna 2013.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>