Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podnela godišnji izveštaj o radu

Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-300x170

Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predala  je Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj za 2013. godinu. Tim povodom, organizovan je radni doručak za medije. Istakavši važnost medija u promovisanju tolerancije i antidiskriminacije, poverenica Nevena Petrušić zahvalila je na dosadašnjoj kontinuiranoj saradnji. Prema njenim rečima, izveštaj za 2013. godinu koncepcijski se razlikuje u odnosu na prethodne, sa željom da bude sažet i lako čitljiv kako bi bio od što veće koristi, kako narodnim poslanicima i poslanicama, organima javne vlasti, tako i novinarima i široj javnosti. Izveštaj, pored ostalog, sadrži rezultate rada i preporuke Poverenika u protekloj godini, zatim rezultate istraživanja o tome u kojoj su meri građani i predstavnici organa javne vlasti upoznati sa diskriminacijom, kao i mnoge druge činjenice koje pružaju uvid u aktuelan društveni kontekst.

Izvor

Godišnji izveštaj Poverenika, kao i ostalih nezavisnih regulatornih tela, predmet je razmatranja od strane Narpodne skupštine u okviru nadležnosti parlamenta za nadzor nad radom nezavisnih tela. Prema članu 237 Poslovnika Narodne skupštine Predsednik Narodne skupštine dostavlja izveštaje koje su državni organi, organizacije i tela (…, nezavisni državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave…), u skladu sa zakonom, podneli Narodnoj skupštini, narodnim poslanicima i nadležnom odboru. Nadležni odbor razmatra izveštaj  u roku od 30 dana od dana podnošenja Narodnoj skupštini. Na sednicu nadležnog odbora poziva se predstavnik državnog organa, organizacije, odnosno tela čiji se izveštaj razmatra.Nakon razmatranja izveštaja iz stava 1. ovog člana, nadležni odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, s predlogom zaključka, odnosno preporuke sa merama za unapređenje stanja u tim oblastima. Narodna skupština razmatra izveštaj nezavisnog državnog organa i izveštaj nadležnog odbora, s predlogom zaključka, odnosno preporuke. Narodna skupština, po zaključenju rasprave, odlučuje o predlogu zaključka, odnosno preporuke sa merama za unapređenje stanja u tim oblastima, većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika.

Poverenik za zastitu ravnopravnosti – Izvestaj 2013

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>