S.B. protiv Crnogorske komercijalne banke a.d. zbog diskriminacije

slide-monitoring

Izveštaj sa suđenja: S.B. protiv Crnogorske komercijalne banke a.d. zbog diskriminacije

Br. predmeta:  1012/14
Sud:  Osnovni sud Podgorica
Sudija: Mirjana Vlahović
Tužilac: B.S.

Tuženi: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica

U tužbenom zahtjevu S.B. tvrdi da je njen poslodavac (CKB) u periodu od 04.02. 2008. do 20. 02.2014. sistematski diskriminatorski postupao prema njoj, omalovažavanjem, vrijeđanjem njenog dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta.

Slučaj S.B. protiv Crnogorske komercijalne banke zbog diskriminacije počeo je podnošenjem tužbe osnovnom sudu u Podgorici 03.03.2014. godine. Prvo ročište je bilo zakazano za 21.10.2014., ali je odloženo zbog nedolaska na ročište tužilje usljed spriječenosti bolešću. Sud je donio rješenje da se novo ročište zakaže za 30.01.2015.

Tužba B.S.: tužilja je zaposlena u Crnogorskoj komercijalnoj banci od 04.02.2008. godine. I pored toga što ima VII stepen stručne spreme u zvanju magistar tehničkih nauka, raspoređivana je na poslove koji ne odgovaraju njenom stepenu stručne spreme. Takođe Ugovor o radu joj je u navedenom periodu jednom bio raskinut na nezakonit način, što je utvrđeno sudskim postupkom, kojim je poslodavac obavezan da je vrati na radno mjesto koje odgovara njenim radnim sposobnostima i stepenu stručne spreme.

Nakon povratka na posao tužilja osjeća netrpeljivost od strane pojedinih rukovodilaca poslova, te zbog neprijatne i stresne atmosfere na poslu ona traži sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine, kako je predviđeno praksom ovog poslodavca. Zadnji takav dopis, u kojem je detaljno obrazložila osnov zahtjeva, zaposlena je predala poslodavcu 27.12.2014. godine. Sudu je kao dokaz priložen zahtjev. Na ovaj, kao ni na prethodne dopise nije joj odgovoreno ni u propisanoj formi ni u zakonskom roku. Jedino što bi se moglo tumačiti kao odgovor je bila Ponuda za izmjenu Ugovora o radu od 27. 01. 2014. godine , u kojem se zaposlenoj, magistrantkinji tehnoloških nauka nudi pozicija u Retail-u odnosno rada na šalteru banke. Poslodavcu je u sito vrijeme poznata činjenica da zapošljena ima kod banke kredit čija rata je onolika kolika je plata za rad na šalteru banke i jasno je da u slučaju prihvatanja posla egzistencija zapošljene, koja je samohrana majka bi bila ozbiljno dovedena u pitanje. Sve nabrojane okolnosti utiču na zdravstveno stanje zapošljene, koje se pogoršava usljed stalnih pritisaka i stresa. U tom pravcu dostavljen je dokaz u vidu Ponude o izmjeni Ugovora o radu. Iz razloga pogoršanog zdravlja tužilja je primorana da odlazi na bolovanje dok poslodavac koristeći tu situaciju tužilji zaradu određuje bez zakonskog utemeljenja, odnosno isplaćuje svaki mjesec manju zaradu i na taj način vrši pritisak da zapošljena sama raskine radni odnos, odnosno da otkaz. Kao dokaz za navedene tvrdnje tužilja je dostavila i platni spisak za 2013. godinu.

Imajući u vidu sve okolnosti tužilja je poslodavcu uputila zahtjev za zaštitu od mobinga 04.02.2014. godine. Tuženi je organizovao medijaciju koju je proglasio neuspjelom jer su medijatori konstatovali da se u konkretnom slučaju ne radi o mobingu. Dokaz je priložen u formi obavještenja sa medijacije od 20.02. 2014. godine.

Konstantni pristisci na tužilju od organa tuženog rezultirali su lošim zdravstvenim stanjem tužilje što je evidentno iz njene medicinske dokumentacije. U dužem vremenskom periodu tužilja je doživjela nezakonito otkazivanje Ugovora o radu, raspoređivana je na radna mjesta koja ne odgovaraju njenim sposobnostima i stepenu stručne spreme, raspoređivao je na radna mjesta gdje se posao obavlja preko računara a pri tom joj nije bio obezbjeđivan računar, te konstantno izložena pritisku i podrugivanju od strane pojedinih zapošljenih zbog njene česte privremene spriječenosti za rad. Takođe, izostali su odgovori na pitanja tužiljke i usmeni i pisani zbog čega se javio osjećaj izolovanosti. Tužilja navodi da joj ni zahtjev za godišnji odmor od 18.02.2014. godine nije odobren uz obrazloženje da je to nemoguće izvesti u datom periodu zbog povećanog obima posla, a tužilaj tada nije bila raspoređena. Kao dokaz tužilja je ponudila svoj iskaz i iskaz nekoliko svjedoka.

Tužbenim zahtjevom traženo je da se utvrdi da je tužena strana u dužem vremenskom periodu sistematski diskriminatorski postupal prema tužiteljki, omalovažavanjem vrijeđala njeno dostojanstvo, ugled, lični i profesionalni integritet. Što je izazvalo štetne posljedice po njeno zdravlje i ugrozilo njenu egzistenciju. Takođe, traži se da se tuženoj strani zabrane sve radnje od kojih prijeti diskriminacija kao i ponavljanje diskriminacije. Tužena strana se obavezuje da tužilji nadokanadi troškove postupka u roku od 8 dana od dana pravosnažne presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>