Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda – Praćenje sudskih krivičnih postupaka diskriminacije

sandzacki-odbor logo

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru započeo je dana 16.07.2014. godine sa realizacijom projekta “ Praćenje sudskih krivičnih postupaka diskriminacije”. Trenutno se identifikuju slučajevi diskriminacije koji će biti praćeni i analizirani, pri čemu će posebno pažnja biti posvećena načinima na koji državni organi utvrđuju slučajeve diskriminacije, na koji način pribavljaju  i cene dokaze u postupku, odnosno da li postojeći zakonodavni okvir i ljudski resurs obezbeđuju dovoljne garancije za procesuiranje slučajeva diskrimacije i zaštite osnovnih ljudskih prava.

Projektom će biti obuhvaćeni slučajevi iz nadležnosti sudova sa teritorije grada Novog Pazara (obuhvata i Sudsku jedinicu Tutin) i opštine Sjenica i Prijepolje.


Realizovane aktivnosti u periodu od 16.7. – 16.8.2014.

U vezi realizacije projekta “Praćenje sudskih krivičnih postupaka diskriminacije” izvršena je poseta sudu (osnovni i viši) na teritoriji grada Novog Pazara (obuhvata i Sudsku jedinici Tutin) radi dobijanja obaveštenja o tome da li sud vodi posebnu evidenciju slučajeva diskriminacije. U tom pravcu dobijeno je obaveštenje da sud ne vodi takvu posebnu evidenciju, što je otežalo postupak identifikacije slučajeva diskriminacije. Radi utvrđivanja slučajeva diskriminacije zatražena je pomoć advokata na teritoriji grada Novog Pazara. U razgovoru sa advokatima identifikovano je nekoliko slučajeva koji imaju diskriminatorne motive, prikupljenena je postojeća dokumentacija (tužbe, krivične prijave, presude) koja se analizira. S obzirom da je aktivnost suda u mesecu aprilu nešto manja, zbog godišnih odmora, to se zakazivanje i održavanje glavnih rasprava po ovim predmetima tek očekuje.

Osim sudskih krivičnih postupaka projektom su obuhvaćeni i drugi postupci, u vezi radnog odnosa i drugo.

Započete su i aktivnosti na praćenju sudskih krivičnih postupaka iz nadležnosti sudova sa teritorija opština Sjenica i Prejepolje, gde se uz pomoć advokata i građana koji su se ranije obraćali Odboru za pružanje besplatne pravne pomoći utvrđuju predmeti diskriminacije, koji će biti praćeni i analizirani, posebno sa aspekta odnosa suda prema ovim slučelevima.

U toku je priprema na izradi lifleta (dizajn), sačinjen je tekst, i postupak je u fazi izrade probnog lifleta koji ćemo dostaviti radi ocene  prihvatljivosti dizajna, pre puštanja u štampu i podele građanima u cilju ostvarivanja vidljivosti projekta.

Liflet Korak


 

Realizovane aktivnosti u periodu od 17.8. – 17.9.2014.

Aktivnosti koje su realizovane u predvićenom periodu su:

- na identifikaciji sudskih krivičnih predmeta, koji obuhvataju krivična dela izvršena iz mržnje, iz nadležnosti sudova sa teritorija grada Novog Pazara, opština Sjenica i Prijepolje.

- izvršena je potpuna analiza sudskih predmeta, koji obuhavatju krivična dela izvršena iz mržnje, obavljen je razgovor sa oštećenima i njihovim braniocam,

- oštećenima u sudskom postupku pružena je besplatna pravna pomoć sa ciljem da ova lica zaštite svoja prava tokom postupka i da se obezbedi pravičnost postupka,

- izrađen je liflet, koji je deljen građanima kako bi se upoznali sa realizacijom Projekta i mogućnosti da se obrate Sandžačkom odboru u cilju zaštite svojih prava,

- predstavljene su aktivnosti na Projektu na konferenciji u Beogradu,  dana 15. septembra 2014. godine, na kojoj su predstavljene i aktivnosti KorakHapiStep, koja podržava realizaciju Projekta.

- započeta je izrada završnog izveštaja, u kome će biti sadržani rezultati istraživanja i ostvareni ciljevi projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>