Siguran puls mladih – Analiza psihosocijalnog položaja LGBTIQ osoba sa ciljem promovisanja jednakosti LGBTIQ populacije u Srbiji

spy

Cilj projekta je da se, putem dvomesečnog istraživanja psihosocijalnog položaja LGBTIQ osobadobije građa za izradu publikacije o životnim iskustvima mladih LGBTIQ osobau kontekstu stigme, diskriminacije i nasilja koje svakodnevno proživljavaju u našem društvu i posledice koje ove pojave ostavljaju na život mladih LGBTIQ osoba.

 Projektom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

 –          kvalitativno istraživanje iskustava i potreba među 20 mladih pripadnika LGBTIQ populacije/korisnika usluga psihosocijalne podrške fokusirano na način na koji pojedinci/ke vide i shvataju tokove i nivoe diskriminacije u vezi sa svojim društvenim I ličnim položajem, a u kontekstu svog seksualnog identiteta

-          analiza prakse psihosocijalne podrške u radu sa mladom LGBTIQ populacijom (do 30 godina) u cilju sinteze osnovnih vidova stigme, diskriminacije i diskriminacije

-          objedinjavanje rezultata istraživanja u publikaciju koja će uključiti opis i zaključke u vezi sa trenutnim stanjem, kao i preporuke u vezi sa kriznim tačkama stigme i diskriminacije kod mladih LGBTIQ osoba, korisnika psihosocijalne podrške

-          predstavljanje publikacije javnosti i diseminacija 300 primeraka relevantnim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama

 Očekivani rezultati projekta su skretanje pažnje opštoj i stručnoj javnosti na efekte stigme, diskriminacije i nasilja u odnosu na psihičko funkcionisanje LGBTIQ osoba, senzibilizacija javnosti i pozivanje na prevenciju i zaštitu od nasilja i diskriminacije LGBTIQ osoba.


Realizovane aktivnosti u periodu od 16.7. – 16.8.2014.

Polovinom jula meseca pristupilo se realizaciji pripemnih istraživačkih aktivnosti  predviđenih projektnim predlogom.

Pripreme aktivnosti su obuhvatile dva koraka:

a)      postavljanje dinamike realizacije projektnih aktivnosti(plan realizacije)

b)      konsultacije tima u vezi odabira fokusa tema i pitanja koje će biti obrađene u intervjuima i desktop istraživanje relevantne stručne literature i konsultacije sa domaćim i regionalnim autorima koji se bave sličnim istraživanjima u zajednici radi postavke fokusa istraživanja.

Nakon pripremnih aktivnosti pristupilo se aktivnostima selekcije i odabira ispitanika/ca programa psihosocijalne podrške za potrebe intervjuisanja. Proces intervjuisanja je započet krajem jula meseca i još uvek traje. Do danas je intervjuisano 9 osoba. Svaki intervju prate aktivnosti transkribovanja i selekcija građe koja će poslužiti kao materijal za izradu publikacije.

Paralelno sa intervjuisanjem korisnika/caobavlja seanaliza dosadašnje prakse na programu psihosocijalne podrške.Aktivnostianalize prakse psihosocijalne podrške podrazumevaju selekciju višegodišnje građe koja se zasniva na analizi psiholoških testova, dosijea klijenata, tema koje su bile fokus rada sa individualnim klijentima i konkretnim nalazima iz prakse u psihološkom radu sa LGBTIQ osobama u okviru organizacije.  Do sada je obrađeno preko 40% raspoložive građe.


Realizovane aktivnosti u periodu od 17.8. – 17.9.2014.

Aktivnosti su obuhvatile:

  1. nastavak intervjuisanja korisnika psihososocijalne podrske u svrhu prikupljanja gradje za pulikaciju

  2. konsultacije tima u vezi odabira fokusa tema i pitanja koje se obrađuju u intervjuima i desktop istraživanje relevantne stručne literature i konsultacije sa domaćim i regionalnim autorima koji se bave sličnim istraživanjima u zajednici radi postavke fokusa istraživanja

  3. prezetacija projekta u Kuci ljudskih prava, 15.09.2014. godine

U nastavku aktivnosti fokus je bio na finalizaciji intervjua sa korisnicima psihosocijalne podrske koji se koriste kao gradja za analizu. Naisli smo na nekoliko tehnickih poteskoca s obzirom na cinjenicu da su vecina ispitanika studenti i da su u toku ispitni rokovi i godisnji odmori (kraj avgusta). Teskoce su se ogledale u pogledu vremena i zakazivanja termina za intervjue. U periodu za koji izvestavamo intevjuisano je jos 6 osoba sto sa prethodnim periodnom ukupno cini 15 ispitanika. Svaki intervju prate aktivnosti transkribovanja i selekcija građe koja će poslužiti kao materijal za izradu publikacije.

Paralelno sa intervjuisanjem korisnika/ca nastavili smo sa analizom dosadašnje prakse na programu psihosocijalne podrške. Aktivnosti analize prakse psihosocijalne podrške podrazumevaju selekciju višegodišnje građe koja se zasniva na analizi psiholoških testova, dosijea klijenata, tema koje su bile fokus rada sa individualnim klijentima i konkretnim nalazima iz prakse u psihološkom radu sa LGBTIQ osobama u okviru organizacije. Do sada je obrađeno jos 30% raspoložive građe sto sa prethodnim periodom cini ukupno 70% obradjenog materijala. Polovinom septembra zapoceli smo pisanje draft verzije publikacije koje je u toku.

Dana 15.09.2014. u Kuci ljudskih prava uspesno smo, zajedno sa ostalim organizacijama, predstavili strucnoj i siroj javnosti kao i donatorima nas projekat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>