Tužba M.A. protiv Kliničkog centra Crne Gore zbog diskriminacije

slide-monitoring

Izveštaj sa suđenja: Tužba M.A. protiv Kliničkog centra Crne Gore zbog diskriminacije

Br. predmeta:  2182/14
Sud:  Osnovni sud Podgorica
Sudija: Aleksandar Stojanović
Tužilac: M.A.

Tuženi: Klinički centar Crne Gore i Fond za zdravstveno osiguranje

Slučaj M.A. protiv Kliničkog centra Crne Gore zbog diskriminacije počeo je podnošenjem tužbe osnovnom sudu u Podgorici 08.05.2014. godine. Nakon toga slijede ročišta 22.09.2014.; 10.10.2014.; 04.11.2014.; 28.11.2014.; 23.12.2014.,koja su sva redom odložena. Sledeće ročište je zakazano za 26.01.2015. godine.

Suđenje 22.09.2014. godine; Kanclearija 16, 11:00, odloženo je zbog nepojavljivanja punomoćnika tuženog na ročištu. Sledeće je zakazano za 10.10.2014. godine u kancelariji 16, sa početkom u 14:30 sati.

Suđenje 10.10.2014. godine, Kancelarija 16, 14:30, je odloženo zbog nedolaska punomoćnika tuženog, iako mu je poziv uredno proslijeđen. Sud donosi rjšenje da se sledeće ročište zakaže za 04.11.2013. Stranke prisutne, tužilac i zastupnik se obavještavaju o datumu i terminu suđenja, sa napomenom da neće biti ponovo obavještavani. Nalaže se upravniku pisarnice parničnog odjeljenja da uputi poziv tuženoj strani na adresu koja se nalazi u spisima predmeta.

Suđenje 04.11.2014. godine, kancelarija 61, sprat II, sa početkom u 10:00. Suđenje se odlaže zbog nemogućnosti advokata tužioca da prisustvuje iz zdravstvenih razloga i nemogućnosti blagovremenog pronalaženja zamjene. Sud konstatuje da se novo ročište zakazaje za 28.11.2014 sa početkom u 10:15.

Suđenje od 28.11.2014, kancelarija 61, II sprat, sa početkom u 10:15. Konstatuje se da je na današnje zakazano ročište prisutuio zastupnik tužioca i tuženog. Zbog opravdanog odsustva, bolesti sudećeg sudije Sud donosi odluku da se ročište odlaže, a naredno zakazuje za 23.12.2014., sa početkom u 11:30, o čemu se prisutne stranke obavještavaju proglašenjem rješenja i upozoravaju da drugi poziv neće dobiti.

Suđenje 23.12.2014., kancelarija 61, sprat II, sa početkom u 11:30. Suđenje se odlaže ročište i konstatuje da sa strane tuženog niko nije prisutan, a uredno je primio poziv.

Sa prednje iznijetih razloga sud donosi rješenje da se ročište odlaže a sledeće zakazuje za dan 26.01.2015., kancelarija 61, sprat II, sa početkom u 08:45. Prisutne stranke se o ovome usmeno obavještavaju proglašavanjem rješenja i upozoravaju da drugi poziv neće dobiti. Za sledeće ročište pozvati tuženog preko upravitelja pisarnice na postojećim adresama u spisima predmeta.

Tužba:

Nakon završenog Medicinskog fakulteta tužilac je počeo sa radom u JZU Dom zdravlja Podgorica u službi Hitne pomoći, gdje je radio 18 mjeseci. U kliničkom centru Crne Gore tužilac je u neprekidnom radnom odnosu od 1998. godine. Prvih 15 mjeseci radio je kao klinički ljekar Klinike za hirurgiju. Dalje se usavršavao iz oblasti opšte hirurgije, završivši specijalizaciju iz oblasti u trajanju od 5 godina sa odličnom ocjenom 2004. godine. Nakon toga uz saglasnost Kliničkog centra Crne Gore i uz saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore odlazi na stručno usavršavanje u Italiju iz oblasti kardiohirurgije, u trajanju od 2 godine. Prethodno je završio početnu edukaciju iz kardiohirurgije u Srbiji, u IKVB Dedinje u trajanju od 3 mjeseca. Nakon povratka iz Italije i dobijanja sertifikata počinje samostalan rad u Kardio centru Kliničkog centra Crne Gore. Potom se upućuje na subspecijalizaciju na Medicinski fakultet u Beogradu i nakon 2 godine stiče zvanje subspecijaliste, nakon odbrane rada 07.05. 2010. godine. Kao dokaz priložio je personalni dosije sa diplomama koje svejdoče o stručnim referencama.

U oktobru 2008. godine u Klinički centar, tj. u Kardio centar zapošljen je i Aleksandara Nikolić sa istim zvanjem kao i tužilac. Tužilac je i prije zapošljavanja Aleksandra Nikolića samostalno obavljao poslove subspecijaliste  kardiohirurga, a uspješnost operativnih zahvata koje je izvodio je bila 100%.  U aprilu 2014. godine tužilac saznaje da je sa kolegom Nikolićem, izuzev  Ugovora o radu koji je identičan njegovo, zaključen i Ugovor za peridod od 1.09.2008 do 01.09.2012. na osnovu kojeg je Nikoliću isplaćivan iznos od 500,00 eura za svaku izvršenu operaciju u Centru za kardiohirurgiju, bilo da je izvodi on ili tužilac. Tužiocu je za svaku izvedenu operaciju u svojstvu prvog operatera, kao jedinog i apsolutno odgovornog za ishod operativnog zahvata, a na osnovu Zakona o radu i Granskog kolektivnog Ugovora, isplaćivan prosječan iznos od 4 eura po satu operativnog zahvata, što bi prosječno iznosilo oko 10 eura po operaciji.

Na osnovu prethodnog, zaključuje se da je tužiocu za operativne zahvate u kojima je bio prvi operater i imao puno profesionalnu, formalno pravnu i sudsko medicinsku odgovornost isplaćivano 10 eura, a za iste operativne zahvate dr Nikoliću 500 eura. Dakle, za posao koji obavi jedan hirurg plaća se drugom i to nevjerovatnih 50 puta više. Stručne i obrazovne reference tužioca su mnogo bolje od njegovog kolege Nikolića. Prilikom obavljanja operativnih zahvata, u kojima je tužilac bio prvi operater, dr Nikolić nije bio prisutan u operacionoj Sali, čak se u tom trenutku nije ni nalazio u Crnoj Gori. Tužilac tvrdi da je ovakva vrsta činjena, najblaže rečeno nejednako postupanje, odnosno, za tužioca, ali i za cijelo društvo, teško poražavajuća i ponižavajuća činjenica.

Postupajući na opisani način tuženi su izvršili teži oblik diskriminacije čija je zabrana propisana Zakonom o radu ali i članu  2., 16. i 20. Zakona o zabrani diskriminacije (,,Zabranjen je svaki oblik diskriminacije po bilo kom osnovu. Diskriminacija je svako neopravdano, pravno ili faktičko, neposredno ili posredno pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica koje se zasniva…kao i na drugim ličnim svojstvima.” (Član 2., stav 1. I 2.)).

Dakle postupajući na opisani način tužena strana je tužiocu pričinila materijalnu štetu u iznosu koji predstavlja razliku između zarade koja je isplaćivana njemu i dr Nikoliću, a sve za tužiočev rad. Predlaže se da se iznos počinjene materijalne štete utvrdi vještačenjem broja izvršenih operacija od strane tužioca, kao prvog operatera, za period 01.09.2008. – 01.09.2012. godine (period vremena za koji je dr Nikoliću isplaćivano 500 eura po svakom izvršenom operativnom zahvatu u Centru za kardiohirurgiju).

Prema tužbenom zahtjevu ovakvim diskriminatorskim postupanjem, koje se manifestuje povredom prava ličnosti-prava na rad pod jednakim uslovima, tuženi su tužiocu pričinili i nematerijalnu štetu zbog pretrpljenih duševnbih bolova i patnji, a usljed povrede ugleda i dostojanstva. Razlozi za tužiočeve duševne bolove su komleksni, a prije svega tužilac trpi zbog grubog potcjenjivanja njegovog znanja i zvanja, te profesionalnog i ličnog ugleda. Kao direktna posljedica kod tužitoca je nastupio poremećaj ljudske – lične sfere, nesigurnost, gubljenje samopouzdanja, te izazivanja kompleksa niže vrijednosti. Ovako stanje ima poguban uticaj na dalju sposobnost za rad kod tužioca. Stručnim vještačenjem bi se moglo utvrditi trajanje, stepen i intenzitet duševnih bolova izazvanih diskriminatorskim ponašanjem tužene strane.

Tužbenim zahtjevom predlaže se da se utvrdi da je tuženi diskriminatorski postupao, da se tužiocu na ime naknade materijalne štete isplati iznos koji će se utvrditi vještačenjem vještaka finansijske struke, sa propisanom kamatom od presuđenja do konačne isplate, isto se odnosi i na isplatu naknade za nematerijalne troškove. Tužbom se traži da tužena strana tužiocu nadoknadi troškove postupka u iznosu koji bude naznačen. Sve navedeno je za izvršenje u roku od 15 dana od paravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>