Udruženje Viktorija

viktorija

Cilj projekta je doprinos civilnog društva jačanju društvenog dijaloga na temu diskriminacije ženaiz osetljivih kategorija stanovništva (hronično nezaposlene,starije od 40 godina,Romkinje,OSI, izbeglice,raseljena lica…)prilikom traženja posla u lokalnim zajednicama regiona Šumadije, u opštinama Kragujevac i Batočina,  gde su još uvek jake predrasude o podeli uloga između muškaraca i žena. Diskriminacija na tržištu rada je pojava koja proističe iz predrasuda društva o ulozi polova, starosne dobi, boje kože, vere…Nejednak tretman osoba koje traže posao je društveno neprihvatljiv i ekonomski štetan.

Istraživanje je jedna od aktivnosti projekta i ima za cilj prikupljanje informacije na temu obaveštenosti žena o diskriminaciji pri zapošljavanju i njihovim sposobnostima da je prepoznaju i suprotstave joj se. Kroz edukacije radiće se na osnaživanju žena, na unapređenju njihovih znanja i veština kako bi  seuspešno suočile sa diskriminacijom.Ove aktivnosti će se realizovati kroz tri tematske radionice.Okrugli stolovi biće organizovani sa ciljem otpočinjanja društvenog dijaloga na temu diskriminacije žena pri zapošljavanju uz učešće relevantnih subjekata iz lokalne zajednice. Tokom trajanja projekta sprovodiće se kampanja kako bi se što široj javnosti  skrenula pažnja na postojanje problema u zajednici i podigla svest o potrebi za njegovim rešavanjem. Završna manifestiacija će biti organizovana sa ciljemprikazivanja rezultati do kojih se došlo kroz realizaciju aktivnosti.


Realizovane aktivnosti u periodu od 16.7. – 16.8.2014.

Projekat pod nazivom  „Korak bliže“

Aktivnosti realizovane u navedenom periodu su:

 1. Formiranje tima koji će raditi na realizaciji aktivnosti;
 2. Oglašavanje početka projekta – oglašavanje na sajtu organizacije, kontaktiranje institucija i organizacija u opštinama Kragujevac i Batočina koje se bave temom položajem žena na tržištu rada (Nacionalna služba za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, Komeserijat  Republike Srbije, predstavnici lokalnih vlasti);
 3. Rad na sastavljanju ankete;
 4. Početak anketiranja;
 5. Info sesija u opštini Batočina održana 14.08.2014. je imala za cilj predstavljanje projekta potencijalnim učesnicama edukativnih radionica;
 6. Izrada radio spota;
 7. Emitovanje radio spota koji ima za cilj da podigne svest šire javnosti o potrebi prevazilaženja diskriminacije prema ženama na tržištu rada. Radio spot je ujedno i poruka poslodavcima i podstrek na društveno odgovorno poslovanje;
 8. Gostovanje koordinatorke projekta na Radio Batočini 14.08.2014. – Predstavljanje aktivnosti i ciljeva projekta i najava okruglog stola u opštini Batočina;
 9. Okrugli sto sa temom „Diskriminacija žena na tržištu rada“ u opštini Batočina  održan je 15.08.2014. – Okrugli sto je podstakao razmenu stavova i mišljenja  otvorivši širu debatu na ovu temu. Svi učesnici/e su se složili da su ovakve aktivnosti potrebne kako bi se prevazišli stereotipi u lokalnoj zajednici;

Selekcija kandidatkinja za učešće na edukativnim radionicama u opštini Kragujevac – odabir kandidatkinja je izvršen na osnovu dužine perioda traženja posla, kvalifikacije, starosne dobi…

Projekat i projektne aktivnosti dostupne su na sajtu Udruženja Viktorija

 


Realizovane aktivnosti u periodu od 17.8. – 17.9.2014.

Aktivnosti realizovane u navedenom periodu su:

Anketiranje žena u opštinama Kragujevac i Batočina

 1. Emitovanje radio spota koji ima za cilj da podigne svest šire javnosti o potrebi prevazilaženja diskriminacije prema ženama na tržištu rada.
 2. Gostovanje projektnog asistenta na Televiziji Kragujevac. Tokom gostovanja u informativnoj emisiji, ona je predstavila aktivnosti i ciljeve projekta „Korak bliže“.
 3. Okrugli sto sa temom „Diskriminacija žena na tržištu rada“ održan je u prostorijama udruženja Viktorija u Kragujevcu . Okrugli sto je imao za cilj da podstakne razmenu stavova i mišljenja otvorivši širu debatu na ovu temu.
 4. Održana radionica u Kragujevcu “ Metode aktivnog traženja posla, poslovna komunikacija, pisanje radne biografije”
 5. Održana radionica u Batočini “ Metode aktivnog traženja posla, poslovna komunikacija, pisanje radne biografije”
 6. Održana radionica u Batočini “Pojam i oblici diskriminacije u okviru važeće zakonske regulative Republike Srbije”
 7. Održana radionica u Batočini “ Koncept samozapošljavanja i zapošljavanja“

Učešće koordinatorke projekta na konferenciji  u Beogradu posvećenoj prezentaciji odobrenih pod-grantova.


Realizovane aktivnosti u periodu od  17.09. – 03.10.2014

Aktivnosti realizovane u navedenom periodu su:

 

 1. Održana radionica u Kragujevcu “Pojam i oblici diskriminacije u okviru važeće zakonske regulative Republike Srbije”
 2. Održana radionica u Kragujevcu “ Koncept samozapošljavanja i zapošljavanja“
 3. Dizajniranje i štampanje materijala (flajera)
 4. Završeno anketiranje i prikupljanje informacija na temu diskriminacije žena prilikom zapošljavanja u opštinama Kragujevac i Batočina
 5. Izvršena analiza prikupljenih podataka dobijenih prilikom anketiranja
 6. Distribucija flajera lokalnim kompanijama, institucijama, organizacijama i pojedincima u opštinama Kragujevac i Batočina
 7. Završna manifestacija održana u prostorijama udruženja Viktorija u Kragujevcu. Manifestacija je imala za cilj predstavljanje rezultata do kojih se došlo tokom implementacije projektnih aktivnosti. Ovoj aktivnosti prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, institucija i udruzenja iz lokalne zajednice koji se bave ovom tematikom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>