Žene u crnom – Solidarnost sa azilantima, aktivistkinjama i LGBT populacijom

zuc logo2

Žene u crnom su osnovane 1991. godine i od početka rada su usmerene na ljudska prava, borbu protiv svih vidova diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti. Aktivnosti obuhvataju direktan rad sa pojedinkama i pojedincima iz ugroženih društvenih grupa, rad sa grupama, njihovo osnaživanje, iznošenje problema u javnu sferu, protestne akcije.

  1. Ovim programom nastaviće se osnaživanje  aktivistkinja uključujući i aktivistkinje iz društveno marginalizovanih grupa. Seminari će biti održani u Kotoru na Ljetnjoj akademiji tokom avgusta meseca ove godine.
  2. Planirano je da se nastavi rad na problemima vezanim za azilante, da se ponovo obiđu azilanti u periodu jul-septembar ove godine. U nastavku rada planiramo da od države zahtevamo sledeće:
    • Poštovanje prava lica koje traže azil
    • Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim
    • Sankcionisanje nasilja
  3. Takođe planiramo da skrenemo pažnju javnosti na LGBT populaciju kao diskriminisanu grupu i pritisak na državne institucije za donošenje novih zakonskih propisa  kojima bi se bolje regulisala prava diskriminisanih grupa.

Realizovane aktivnosti u periodu od 16.7. – 16.8.2014.

Odmah po dobijanju projekta (16. jula 2014.) pomognutog od strane Кoalicije za ravnopravnost -KORAK, Žene u crnom su krenule u realizaciju predviđenih aktivnosti.

Kontaktiran je centar za azilante u Bogovađi i sa upravikom centra je dogovoreno da se u prvu posetu ode u drugoj polovini avgusta, zato što se upravnik spremao za godišnji odmor. U međuvremenu je poslat zahtev Komesarijatu za izbeglice da se dozvoli poseta ovom centru. Dozvola je dobijena i Žene u crnom će biti u daljem kontaktu sa upravnikom i odmah po njegovom povratku sa odmora, otići u posetu centru za smeštaj azilanata u Bogovađi.  Sa upravnikom će se dogovoriti i o tome šta je neophodno da kao simboličnu humanitarnu pomoć ponesemo. U međuvremenu, ponovo je aktuelizovano pitanje dokumenata, tj. ličnih karata za azilante, te će se pri predstojećoj poseti Bogovađi videti kakva je situacija sada tamo.

Vezano za drugi deo projekta, učešće na Letnjoj akademiji u Kotoru, obavljeni su razgovori sa nekoliko žena i odlučeno je da ukupno šest žena ode na akademiju. Od toga tri će ići na deo „Raditi zajedno“, a tri na deo „Trauma i oporavak“. Sa onim koje su izabrane, obavljen je razgovor i pripreme i dogovoreno je da svaka od njih napise i mali esej o onome šta je na akademiji doživela ili naučila, odnosno šta je značio taj boravak. Trenutno se očekuje povratak prvе grupe, a za put se sprema sledeća grupa.


Realizovane aktivnosti u periodu od 17.8. – 17.9.2014.

U drugom mesecu realizacije projekta u okviru Koalicije za ravnopravnost KORAK, Žene u crnom su nastavile realizaciju predviđenih aktivnosti.

Sa Ljetnje akademije koja se održavala u Kotoru, vratila se prva grupa aktivistkinja koja je bila na seminaru Raditi zajedno. One su bile iz Priboja i Zrenjanina, iz dve grupe koje su na početku svog osnivanja. Druga grupa aktivistkinja bila je na seminaru Trauma i oporavak. One su bile iz Leskovca i Kruševca, gradova u kojima je prisilna mobilizacija bila vrlo intenzivna, te su njihove porodice, kao i one same, bile pogođene i mobilizacijom i njenim posledicama.

U drugoj polovini avgusta posećen je centar za azilante u Bogovadji. U poseti su bile dve aktivistkinje. Po dogovoru sa upravnikom Centra odneta je humanitarna pomoć, uglavnom sredstava za ličnu higijenu za decu i žene, pelena za bebe, kao i slatkiša i keksa za decu. Aktivistkinje ŽuC su sakupile i jednu količinu igračaka i garderobe za decu, pa je i to odneto. Za taj dan u Centru je evidentirano 133 osobe, za razliku od 110 koje su bile evidentirane za prethodni dan. Po svemu je primećena izuzetna dinamičnost koju ovaj Centar svakoga dana prolazi. Dogovoreno je da se saradnja sa ŽuC nastavi i posle poseta koje su u sklopu ovog projekta.

Nekoliko aktivistkinja ŽuC prisustvovalo je predstavljanju svih projekata pomognutim u okviru Koalicije za ravnopravnost KORAK, gde su uspostavljeni kontakti za dalji rad sa nekoliko grupa i organizacija.


 Realizovane aktivnosti u periodu od 15.09 – 30.09.2014

U trećem mesecu realizacije projekta u okviru Koalicije za ravnopravnost KORAK, Žene u crnom su nastavile realizaciju predviđenih aktivnosti.

U drugoj polovini septembra ponovo je posećen centar za azilante u Bogovadji. U poseti su bile dve aktivistkinje. Po dogovoru sa upravnikom Centra odneta je humanitarna pomoć, uglavnom sredstva za ličnu higijenu za decu i žene, pelena za bebe, kao i slatkiša i keksa za decu. Za prethodni dan u Centru je evidentirana 131 osoba, za razliku od 112 koje su bile evidentirane na dan posete. Primećeno je poboljšanje u radu lekarske službe i u radu MUP-a. Sada je u Centru lekar za puno radno vreme, a postoji i osoba iz MUP-a angažovana u punom radnom vremenu, uglavnom na izdavanju potvrda o primljenom zahtevu za azil, koji tražiocima azila omogućava lakše dobijanje privremenog smeštaja. Sada nema osoba koje spavaju van Centra. Centar je izuzetno dinamičan, a saradnja sa ŽUC bi trebalo da se nastavi i posle poseta koje su u sklopu ovog projekta.

Nekoliko aktivistkinja ŽUC-a iz Mreže Žena u crnom Srbije prisustvovalo je Paradi ponosa. Nažalost, odluka o ne-zabrani Paradi ponosa stigla je prekasno, te jedan broj aktivistiknja nije uspeo da dodje. Sa MUP-om je bilo dogovoreno mesto prolaska aktivistkinja kroz prvi od nekoliko prstenova kordona policije.

U okviru vidljivosti ljudskih prava, u Medija centru je ordžana konferencija za štampu, koja je za temu imala zločin nad pripadnicima Garde VS oktobra 2004. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>